Značajne ustavne i zakonske odredbe za status i korištenje dijela Jadranskog obalnog mora u Bosni i Hercegovini

“Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.” (Član. I Ustava Bosne i Hercegovine)

“Predsjedništvo je nadležno za:

a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.

b) Imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije.

c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član…” (Član V Ustava Bosne i Hercegovine)

“Svi zakoni, propisi i sudski poslovnici, koji su na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine u trenutku kada Ustav stupi na snagu, ostaće na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom dok drugačije ne odredi nadležni organ vlasti Bosne i Hercegovine.”(Anex II Ustava Bosne i Hercegovine, Kontinuitet pravnih propisa)

“Pod plovnim putem na obalnom moru (u daljem tekstu: pomorski plovni put) u smislu ovog zakona, podrazumijeva se dio Jadranskog obalnog mora u Republici.” (Član 3. Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, Službeni list broj 10/84 od 30.3.1984. godine)

“Za utovar i istovar stvari, odnosno ukrcavanje i iskrcavanje lica, koriste se pristaništa unutrašnje plovidbe i pomorske luke.” (Član 4. stav 2. Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, Službeni list broj 10/84)

“Održavanje pomorskih plovnih puteva je postavljanje i održavanje objekata bezbjednosti plovidbe i obezbjeđenje njihovog pravilnog funkcionisanja.” (Član 9. stav 4. Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, Službeni list broj 10/84) “Morska obala je pojas kopna koji je ograničen crtom do koje dopiru najveći valovi za vrijeme najjačeg nevremena, kao i onaj dio kopna koji po svojoj prirodi ili namjeni služi iskorištavanju mora za pomorski saobraćaj i morski ribolov, te za druge svrhe koje su u vezi s iskorištavanjem mora, a koji je širok najmanje šest metara računajući od crte koja je vodoravno udaljena od crte najviše plime.” (Član 1. Stav 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, Službeni list broj 22/90 od 06.8.1990. godine).